Kişisel Verilerin Korunması, İşlenmesi ve İmha Politikası

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
 • Giriş
 • TALENTCLB İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Hizmetleri Ticaret A. Ş. (“TalentCLB”) olarak ticari faaliyetlerimizi yerine getirirken temas ettiğimiz gerçek kişilere ait kişisel verilerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sı başta olmak üzere Türk Ceza Kanunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak işlenmesine ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını kullanabilmesine önem vermekteyiz.

  Şirketimiz TalentCLB Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeleri düzenlemiş ve ticari faaliyetlerimiz sırasında temas ettiğimiz gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve anonim hale getirilmesine ilişkin tüm işlemleri işbu Politikaya göre gerçekleştirmektedir.

  Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için TalentCLB tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 • Amaç
 • Bu Politika’nın temel amacı, TalentCLB tarafından hukuka uygun bir biçimde yürütülen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında benimsenen ilkeler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Çalışan Adayları’mız, Şirket Hissedarları, Şirket Yetkilileri, Ziyaretçilerimiz, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanları, Hissedarları ve Yetkilileri ile Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri TalentCLB tarafından işlenen ilgili kişileri bilgilendirmek suretiyle şeffaflığı sağlamaktır.

 • Kapsam
 • Çalışan Adaylarımızın, Şirket Hissedarlarının, Şirket Yetkililerinin, Ziyaretçilerimizin, İşbirliği İçinde Olduğumuz Kurumların Çalışanlarının, Hissedarlarının, Yetkililerinin ve Üçüncü Kişilerin otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen tüm kişisel verileri Politika kapsamındadır.

 • Tanımlar
  • Açık Rıza

   Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.

  • Anonim Hale Getirme

   Kişisel verinin bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.

  • Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi)

   Kişisel verisi işlenen gerçek kişi. Örneğin; müşteriler ve çalışanlar.

  • Kişisel Veri

   Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi. Dolayısıyla tüzel kişilere ilişkin bilgilerin işlenmesi Kanun kapsamında değildir. Örneğin; ad-soyad, TCKN, e-posta, adres, doğum tarihi, kredi kartı numarası vb.

  • Özel Nitelikli Kişisel Veri

   Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.

  • Kişisel Verilerin İşlenmesi

   Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

  • Veri İşleyen

   Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir. Örneğin, bir şirketin müşteri verilerini saklayan bilişim firması.

  • Veri Sorumlusu

   Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.

  • İmha

   Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi.

  • İş Ortağı

   TalentCLB’nin ticari faaliyetlerini yürütürken bizzat veya iş ortaklarıyla birlikte muhtelif projeler yürütmek, hizmet almak gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu taraflar.

  • Kurul

   Kişisel Verileri Koruma Kurulu

  • Veri Kayıt Sistemi / Sicil

   Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

  • Platform / Uygulama

   Talentclb A.Ş. tarafından geliştirilen TalentSpot isimli platform/uygulama’dır.

 • Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar
 • TalentCLB, gerçek kişilere ait kişisel verileri başta 4. Maddesi olmak üzere KVK Kanunu ve diğer kanunlarda ön görülen usul ve esaslara uygun olarak işlemektedir. İşbu Politika TalentCLB’nin KVKK ve ilgili mevzuat tarafından ortaya konulan kuralları somut olarak nasıl uygulayacağına ilişkin yol gösterici bir nitelik taşımaktadır.

  TalentCLB, gerçek kişilere ilişkin kişisel verileri, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, işlenme amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde işlemektedir.

  TalentCLB, Kanun’da sayılan istisnai haller dışında veri sahibi ilgili kişiyi bilgilendirmeden ve özgür iradesiyle rızasını almadan kişisel verileri işlememektedir.

  TalentCLB, bu verileri işlerken KVKK madde 5’de yasa koyucu tarafından aranan şartların veya hallerin bir veya birkaçına dayalı olarak işlemektedir.

  TalentCLB, özel nitelikli kişisel verileri, KVKK madde 6’da yasa koyucu tarafından belirlenen şartlara uygun olarak işlenmekte ve Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri almaktadır.

  İşlenen bu veriler, TalentCLB tarafından yasalarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilmektedir.

  TalentCLB, işlediği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmak veya yaptırmaktadır.

  İşlenen verilere ilişkin, veri sahiplerinin bilgi talebini Kanun’da belirlenen süreler içerisinde cevaplandırmaktadır.

  TalentCLB, kişisel verilerin aktarılması konusunda kanunda öngörülen ve Kurul tarafından ortaya konulan düzenlemelere uygun davranmaktadır.

  1 - İlkeler
  1.1 Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun Olma

  TalentCLB, veri işlemedeki amacına ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını, makul beklentilerini dikkate almakta, orantılılık ve gereklilik ilkelerini bağlı kalarak mümkün olan en az miktardaki veriyi işlemekte ve kişisel verileri amacın gerektirdiği dışında kullanmamaktadır.

  1.2 Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olma

  TalentCLB, kişisel veri sahiplerinin temel haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlamaktadır. Bu doğrultuda gerekli tedbirleri almaktadır. Kişisel veri sahiplerine kişisel verilerini düzeltme ve doğruluğunu teyit etmeleri için Şirketimize başvurma imkanı sağlanmıştır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye, Politika’nın IX. bölümünde yer verilmiştir.

  1.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlar İçin İşlenme

  TalentCLB, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun olarak, veri işleme amacı açık ve belirli olarak işlemektedir. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan ortaya konulmakta ve veri sahiplerinin bilgisine sunulmaktadır.

  1.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma

  TalentCLB, sonradan ortaya çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik kişisel veri işlememektedir. Kişisel verileri Kanunun 5. maddesinde düzenlenen şartlarının gerçekleştiği hallerde belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

  1.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme

  TalentCLB, kişisel verileri “amaçla sınırlılık ilkesi” nin bir gereği olarak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süreye uygun olarak muhafaza etmektedir. Öncelikle TalentCLB tarafından ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu sürelere uyulmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır.

  TalentCLB, sürelerin bitimi veya verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmektedir. Hiçbir kişisel veri gelecekte kullanma ihtimali saklanmamaktadır.

  2 - Aydınlatma Yükümlülüğü

  TalentCLB, ilgili kişileri KVKK madde 10’a uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında aydınlatmaktadır. Aydınlatma kapsamında varsa temsilcisinin kimliği, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile KVKK madde 11’de belirtilen ilgili kişinin sahip olduğu haklar kişisel veri sahibine sunulmaktadır. Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi, ilgili kişinin talebine bağlı değildir.

  TalentCLB, ya da yetkilendirdiği kişi tarafından sözlü, yazılı, ses kaydı, çağrı merkezi gibi fiziksel veya elektronik ortam kullanılmak suretiyle aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında aşağıda sayılan usul ve esaslara uyulmaktadır.

  • İlgili kişinin açık rızasına veya Kanundaki diğer işleme şartlarına bağlı olarak kişisel veri işlendiği her durumda aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilir.
  • Kişisel veri işleme amacı değiştiğinde, veri işleme faaliyetinden önce bu amaç için aydınlatma yükümlülüğü ayrıca yerine getirilir.
  • Farklı birimlerde kişisel veriler farklı amaçlarla işleniyorsa, aydınlatma yükümlülüğü her bir birim nezdinde ayrıca yerine getirilir.
  • TalentCLBın sicile kayıt yükümlülüğü olması halinde, aydınlatma yükümlülüğü çerçevesinde ilgili kişiye verilecek bilgiler, Veri Kayıt Sistemi/Sicile açıklanan bilgilerle uyumlu olur.
  • Kişisel veri işleme faaliyetinin açık rıza şartına dayalı olarak gerçekleştirilmesi halinde, aydınlatma yükümlülüğü ve açık rızanın alınması işlemlerinin ayrı ayrı yerine getirilir.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında açıklanacak kişisel veri işleme amacı belirli, açık ve meşrudur. Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken, genel nitelikte ve muğlak ifadelere yer verilmemektedir. Gündeme gelmesi muhtemel başka amaçlar için kişisel verilerin işlenebileceği kanaatini uyandıran ifadeler kullanılmamaktadır.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında ilgili kişiye yapılacak bildirim anlaşılır, açık ve sade bir dil kullanılarak gerçekleştirilir.
  • Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi esnasında hukuki sebep açıkça belirtilir.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, kişisel verilerin aktarılma amacı ve aktarılacak alıcı grupları belirtilir.
  • Aydınlatma yükümlülüğü kapsamında kişisel verilerin, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerden hangisiyle elde edildiği açık bir şekilde belirtilir.
  • Aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilirken eksik, ilgili kişileri yanıltıcı ve yanlış bilgilere yer verilmemektedir.

  Aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirildiğinin ispatı veri sorumlusuna aittir.

  Aydınlatma metnine www.talentclb.com adresinden ulaşabilirsiniz.

  3 - Veri İşleme Şartları
  3.1 Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  TalentCLB, aşağıda belirtilen istisnalar dışında veri sahibinin açık rızasını almak suretiyle kişisel verilerini işlemektedir.

  Veri sahibinin açık rızası dışında;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hallerinden biri ve bir kaçına bağlı olarak de kişisel veriler işlenebilmektedir.

  TalentCLB, kişisel verileri her ne suretle olursa olsun V.I. bölümündeki ilkelere uygun olarak işlemektedir.

  3.2 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

  TalentCLB taafından, özel nitelikli kişisel verileri, kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise ancak, KVK Kurulu tarafından belirlenecek yeterli önlemlerin alınması şartıyla;

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

  işlenmektedir.

  TalentCLB, kişisel verileri her ne hukuki gerekçe ile olursa olsun V.I. bölümündeki ilkelere uygun olarak işlemektedir.

  4 - Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Kategorizasyonu ve Saklanma Süreleri
  4.1 Veri İşleme Araçları

  TalentCLB, işbu Politikanın V/1 bölümünde belirtilen ilkeleri esas almak, bölüm V/3’de belirtilen şartlarından bir veya bir kaçına bağlı olmak, işbu Politikaya, Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olmak koşuluyla aşağıdaki amaçlarla ve sınıflandırma ile kişisel verileri işlemektedir.

  • Öğrenme yönteminizin ve sürenizin belirlenmesi, geliştirilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve bu sonuçların işvereniniz tarafından değerlendirilmesi,
  • İşvereniniz tarafından Platform/Uygulama içerisinde sunulacak eğitimlerden, ölçme değerlendirme metotlarından faydalanmanız,
  • Platform/Uygulama kullanımı esnasında şifre yenileme ve güvenlik amacıyla,
  • Rehberlik, koçluk ilişkilerinden istifade etmeniz,
  • İşyerinizdeki diğer çalışanlarla uygulama üzerinden interaktif ilişkinin sağlanması,
  • Sizlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit ederek hizmetlerimizi bu yönde revize edebilmek,
  • Sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması,
  • Kullanıcı profillerinizi belirlemek,
  • İstek, talep ve şikayetlerinizi değerlendirmek,
  • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması
  • İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına yasal yükümlülükler çerçevesinde bilgi verebilmek
  • İnternet sayfamızın işleyiş ve kullanımını geliştirmek
  • İnternet sitemizde yaptığınız tercihleri hatırlamak suretiyle geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak
  • Kişisel ve mesleki planlamanız için, kişisel davranış ölçümlemesi, düşüncesel alışkanlıklar ve refleks davranışlarınız, etki ve tepki davranışlarınızın gözlemlenmesi ve ölçümlenmesi, davranış bileşenlerinizin tespit edilmesi ve çalışma hayatınızda yeni gireceğiniz ortam koşullarında çalışma kültürü içerisinde vereceğiniz performansın, motivasyonel ihtiyaçlarınızın ve stres altında sergileyeceğiniz davranışların ve ilgi alanlarınızın işvereniniz tarafından tespitinin test metoduyla gerçekleştirilmesi ve elde edilecek verilerle işvereninizin işe alım, mülakata hazırlık, ekip kurma ve takımları başarıya sevk etme, kariyer stratejinizin belirlenmesi, koçluk ihtiyaçlarınızın belirlenmesi süreçlerini yönetmek

  Yukarıda yer alan amaçlardan herhangi biri KVKK kapsamında ön görülen şartlardan birini karşılamıyor ise TalentCLB tarafından kişisel veri sahibinin açık rızası alınır.

  4.2 Kişisel Verilerin Sınıflandırmaları
  • KİŞİSEL VERİ SINIFLARI

   SINIFLARIN İÇERİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

  • Kimlik Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası, uyruk bilgisi, anne adı-baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet gibi bilgileri içeren ehliyet, nüfus cüzdanı ve pasaport gibi belgeler ile vergi veya sigorta numarası, imza bilgisi, motorlu taşıt plakası vb. verilerdir.

  • Eğitim ve Meslek Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, kişisel veri sahibinin eğitim durumunu, mesleğini ve çalışmakta olduğu iş yerini gösterir, iş yeri unvanı, üye meslek kuruluşu vb. her türlü verilerdir.

  • İletişim Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, telefon numarası, adres, e-posta adresi, faks numarası, IP adresi vb. verilerdir.

  • Finansal Bilgi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, kişisel veri sahibi ile TalentCLB tarafından kurulmuş ilişki nedeniyle yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler ile banka hesap numarası, IBAN numarası, kredi kartı bilgisi, finansal profil, malvarlığı verisi, gelir bilgisi vb. verilerdir.

  • Görsel/İşitsel Bilgi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, fotoğraf ve kamera kayıtları, ses kayıtları ile kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan verilerdir.

  • Özlük Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, TalentCLB’ın çalışanı, çalışan adayı olan gerçek kişilerin özlük dosyasını oluşturmaya yönelik işlenen her türlü kişisel verilerdir.

  • Çerez Bilgisi

   Kimliği belirli veya belirlenebilir bir kişiyle ilişkilendirmek suretiyle kişinin tanımlanabilir hale gelmesini sağlayan, internet sitesi ziyaretleri sırasında çerezler üzerinden toplanan her türlü kişisel verilerdir. Ayrıntılı bilgi için www.talentclb.com adresinde yer alan TalentCLB Çerez Politikasını inceleyebilirsiniz.

  4.3 Kişisel Verilerin Saklama Süreleri

  TalentCLB tarafından işlenen kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş ve ilgili mevzuat gereği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi için yalnızca yetkili personel tarafından ve gerektiği zaman ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması amacıyla saklanabilmektedir.

  Bu saklama sürelerinin tesisinde, bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri esas alınmaktadır.

  Yukarıda sayılan hallerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler resen veya ilgili kişinin talebi üzerine TalentCLB tarafından silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 • Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 • 1 - Kişisel Verilerin Güvenliğine İlişkin Alınan İdari ve Teknik Tedbirler

  TalentCLB, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla ilgili mevzuat ve Kurul tarafından belirlenen uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik aşağıdaki teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

  • Çalışanlar, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
  • Hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
  • Çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, kanunla getirilen istisnalar dışında, kişisel verileri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülmektedir.
  • Çalışanlarda farkındalığın sağlanması için düzenli denetimler yapılmakta ve gerekli idari tedbirler politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
  • TalentCLB ile çalışanları, iştirakleri, iş ortakları, tedarikçileri ve müşterileri arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, paylaşılan kişisel verilerin gizliliğine ve ne şekilde işlenmesi ve saklanması gerektiğine ilişkin kayıtlar konulmalıdır.
  • Kişisel verilere erişim, işleme amacı doğrultusunda görevli çalışanlarla sınırlandırılmaktadır. Çalışanların, görevleri gereği kullanmadıkları kişisel verilere erişimleri sınırlandırılmalıdır.
  • Kişisel verilerin saklandığı sistem ve konumlara erişimin engellenmesi için teknolojiye uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmektedir.
  • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar da dâhil ilgili yazılım ve sistemler kurulmaktadır.
  • TalentCLB tarafından kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümler eklenmektedir.
  • Çalışanlar, öğrendikleri kişisel verileri KVK Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır
  • Kişisel verilerin güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır
  • TalentCLB tarafından kişisel verilerin saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, kişisel verilerin hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.
  2 - Kişisel Verilerin Muhafazası Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

  TalentCLB, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları TalentCLB’ın iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

  3 - Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

  TalentCLB, KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak işlenen kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili kişisel veri sahibine ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar
 • 1 - Yurt İçinde Aktarım
  1.1 Kişisel Veriler

  TalentCLB meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda yer alan şartlardan bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

  • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise,
  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • TalentCLB’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TalentCLB’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
  1.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  TalentCLB meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda yer alan şartlardan bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak özel nitelikli kişisel verileri yurt içindeki üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

  • İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,
  • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.
  2 - Yurt Dışına Aktarım
  2.1 Kişisel Veriler

  TalentCLB meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin açık rızası bulunması halinde veya açık rızanın olmadığı halde aşağıda yer alan şartlardan bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak kişisel verileri yeterli korumaya sahip ülkelere veya Türkiye’deki ve yeterli korumanın bulunmadığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurul tarafından izin verildiği veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

  • Kanunlarda kişisel verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise,
  • Kişisel veri sahibinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve kişisel veri sahibi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verinin aktarılması gerekli ise,
  • TalentCLB’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için kişisel veri aktarımı zorunlu ise,
  • Kişisel veriler, kişisel veri sahibi tarafından alenileştirilmiş ise,
  • Kişisel veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,
  • Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla TalentCLB’nin meşru menfaatleri için kişisel veri aktarımı zorunlu ise.
  2.2 Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  TalentCLB, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel veri sahibinin özel nitelikli verilerini kişisel veri sahibinin açık rızası bulunması halinde veya açık rızanın olmadığı halde aşağıda yer alan şartlardan bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak özel nitelikli kişisel verileri yeterli korumaya sahip ülkelere veya Türkiye’deki ve yeterli korumanın bulunmadığı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve kurul tarafından izin verildiği veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilmektedir.

  • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel verileri kanunlarda öngörülen hallerde,
  • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi kapsamında.

  Yeterli korumanın bulunduğu ülkeler Kurul tarafından ilan edilecektir.

 • Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi ve Anonimleştirilmesi
 • Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde TalentCLB’nin kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

 • Kişisel Verileri Sahiplerinin Hakları
 • TalentCLB, KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için gerekli düzenlemeleri yürütmektedir.

  Kişisel veri sahipleri aşağıda sıralanan haklarına ilişkin taleplerini, işbu veri politikasının X. Ekler bölümünde yer alan ıslak imzalı başvuru formu ile TalentCLB’ye iletmeleri durumunda TalentCLB ilgili talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırmaktadır.

  Ancak, anılan işlem için KVK Kurulunca bir ücret tespit edilmesi halinde, TalentCLB Kurulca tespit edilen ücretleri talep etme hakkını saklı tutar. Kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

  Kişisel veri sahipleri tarafından yapılacak olan başvurular, kişisel veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla,

  Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  • Islak imzalı bir dilekçe veya www.talentclb.com adresinde yer alan form ile Şirkemiz Maslak Mah. Aos 55.Sokak No:4 İç K.No:225 Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.
  • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi.

  Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  TalentCLB, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

  Kişisel veri sahibi Kanun’un 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; TalentCLB’ın yanıtını öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na başvuruda bulunabilir.

  Şirketimiz, Şirket içi politikaların değişmesi ve/veya ilgili mevzuatın değişmesi halinde işbu Politikayı ve eklerini değiştirme hakkını saklı tutar.

 • Ekler
 • TalentCLB İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Hizmetleri Ticaret A. Ş. Başvuru Formu

İşbu Aydınlatma Metni veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden TALENTCLB İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Hizmetleri Ticaret A. Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Şirketimiz TalentCLB Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) ile kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda benimsenecek ve uygulama noktasında dikkate alınacak ilkeleri düzenlemiş ve ticari faaliyetlerimiz sırasında temas ettiğimiz gerçek kişilere ait kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve anonim hale getirilmesine ilişkin tüm işlemleri işbu Politikaya göre gerçekleştirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için TalentCLB tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

 • Veri Sorumlusu
 • Veri Sorumlusu sıfatıyla TALENTCLB İnsan Kaynakları Yönetim ve Geliştirme Hizmetleri Ticaret A. Ş. (Şirket) tarafından, Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz işlenecektir.

 • Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
 • Kanun’da ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olmak koşuluyla öğrenme yönteminizin ve sürenizin belirlenmesi, geliştirilmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve bu sonuçların işvereniniz tarafından değerlendirilmesi, işvereniniz tarafından uygulama içerisinde sunulacak eğitimlerden, ölçme değerlendirme metotlarından faydalanmanız, uygulama kullanımı esnasında şifre yenileme ve güvenlik amacıyla, rehberlik, koçluk ilişkilerinden istifade etmeniz, işyerinizdeki diğer çalışanlarla uygulama üzerinden interaktif ilişkinin sağlanması, sizlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit ederek hizmetlerimizi bu yönde revize edebilmek, sizlerle yapılacak sözleşmelerin kurulması, kullanıcı profillerinizi belirlemek, istek, talep ve şikayetlerinizi değerlendirmek ve şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, sizlerden gelen talep ve soruların cevaplanması amacı ile Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ve Kanun’un 11. maddesi kapsamında kullanacağınız haklar çerçevesinde işlenebilecektir.

 • Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ile Aktarım Amacı
 • Şirketimiz tarafından, meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmek şartıyla ve ilkelere uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, Kanunu’nun 8 ve 9’uncu maddelerinde öngörülen şartlara uymak ve gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, işbu aydınlatma metninin 2. maddesinde sayılan amaçlarla sınırlı olarak, bağlı ortaklıklarımız, şirketimizce hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan yurtiçi/yurtdışı, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, şirketler, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, program, bulut bilişim, CDN) alınan iş ortaklarına, şirketimizin danışmanları, hissedarları ya da çözüm ortaklarına, yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli güvenlik önlemlerini almak kaydıyla, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
 • Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından iş ortakları, internet siteleri, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamdan elde edilebilir. Kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilecek ve aktarılabilecektir.

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları
 • Sizler, ilgili kişi olarak, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak amacıyla, hangi haklarınızı kullanmak istediğinizi açık olarak belirttiğiniz ıslak imzalı bir dilekçe veya www.talentclb.com adresinde yer alan form ile Şirkemiz Maslak Mah. Aos 55.Sokak No:4 İç K.No: 225 Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgelerle bizzat elden iletebilir veya posta yoluyla ulaştırabilirsiniz.

  Talep ettiğiniz konuda başkası adına hareket ediyorsanız bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.